Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, żeby kupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza konkretnego kraju, w odwołaniu do wartości pozostałych walut. Jej celem staje się poprawienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, bowiem czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na wzrost poziomu inflacji (drożeć będą produkty z importu). Oprócz tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym kraju, skłania pozostałe kraje, które są ważnymi partnerami handlowymi, do zrealizowania dewaluacji w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się ograniczeniem ilości dóbr i usług, które da się kupić za konkretną cenę. Zazwyczaj jest ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach niestabilnego kursu pieniądza deprecjacja przejawia się obniżeniem ceny danej waluty w stosunku do wielu innych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost wartości towaru albo uslugi. Termin używany przede wszystkim w stosunku do podniesienia ceny waluty lokalnej względem waluty innego kraju w przypadku niestabilnych kursów walut (jest on normowany przez rynek). Będzie oznaczało to przyrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest często efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego zwiększenie ceny waluty krajowej nazywa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej waluty krajowej, ograniczenie wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego a także zmniejszenie presji inflacyjnej na skutek spadku ofert cenowych dóbr z importu. Negatywne efekty aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu a także podniesienie kosztów pracy w stosunku do kosztów pracy poza granicami.Efektem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.